Et opgør med århundreders vanetænkning

Udkommer 4. dec. 2020.


Koranen – kvinder og køn
er den første bog på dansk, der tydeligt skriver sig ind i den islamisk- feministiske litteratur. Bogen ligger genremæssigt tæt op ad hovedværkerne inden for den islamisk- feministiske fortolkningslitteratur, hvor forfatterne typisk deler en del af deres liv med læseren, mens hovedfokus ligger på tekstnære fortolkninger af Koranens originaltekst. Tønnsen lægger sig desuden tæt op ad populære metodiske tilgange blandt andre forfattere uden at lade sig begrænse af dem, hvilket fører til talrige diskussioner, hvor kendte argumenter præsenteres, kritiseres og/eller videreudvikles.

Jesper Petersen, Ph.d. i religionshistorie
med speciale i islamiske studier

Aminah Tønnsen har i mere end 30 år deltaget i debatten om, hvordan Koranen og andre skrifter skal fortolkes ind i samtiden.
   Hun har i bøger og kronikker plæderet for, at Koranen skal ses som en helhed – og at der i for-tolkningen ikke bør inddrages sekundærtekster, der strider imod Koranens vejledning.
   Ved en sådan læsning bliver det tydeligt, at Koranen taler for kønsligeværdighed – og at det ikke er Koranen, men magtsyge gejstlige, lov-givere, fædre, ægtemænd og brødre, der under-trykker og umyndiggør kvinderne.
   Mænd og kvinder bør samarbejde i bestræbel-serne for at skabe retfærdige samfund, som ta-ger hånd om de svage, og som giver den enkelte frirum til at udvikle sig og yde sit bedste til gavn for det fælles bedste og vor fælles fremtid.

Bogen er tilegnet alle, der ønsker at befri sig  
fra det traditionelle patriarkalske tankegods
og finde friheden i Koranen.