Et opgør med århundreders vanetænkning

Udkom 15. januar 2021.

Aminah Tønnsen har i mere end 30 år deltaget i debatten om, hvordan Koranen og andre skrifter skal fortolkes ind i samtiden.
   Hun har i bøger og kronikker plæderet for, at Koranen skal ses som en helhed – og at der i for-tolkningen ikke bør inddrages sekundærtekster, der strider imod Koranens vejledning.
   Ved en sådan læsning bliver det tydeligt, at Koranen taler for kønsligeværdighed – og at det ikke er Koranen, men magtsyge gejstlige, lov-givere, fædre, ægtemænd og brødre, der under-trykker og umyndiggør kvinderne.
   Mænd og kvinder bør samarbejde i bestræbel-serne for at skabe retfærdige samfund, som ta-ger hånd om de svage, og som giver den enkelte frirum til at udvikle sig og yde sit bedste til gavn for det fælles bedste og vor fælles fremtid.

Bogen er tilegnet alle, der ønsker at befri sig  
fra det traditionelle patriarkalske tankegods
og finde friheden i Koranen.

Erratum:
Ved en beklagelig fejl er et sætningsled smuttet sidst i næstnederste afsnit side 254, der i sin helhed skal hedde:
Koranens opfordring til ikke at dyrke sex uden for et lovformeligt ægteskabs rammer må nødvendigvis gælde alle – også homoseksuelle. Hvis vi bøjer reglerne for homoseksuelle, skal vi så også bøje dem for pædofile og tillade prostitution, bordeller og swingerklubber – uden sammenligning i øvrigt.

FORORD

INDLEDNING

Hvorfor denne bog?

Nøglen til at forstå Koranen

Med nye øjne

Hvad jeg tror på

Tak

Praktiske oplysninger til teksten

KORANEN OG KVINDERNE

KONTROVERSIELLE KORANVERS

KVINDESKIKKELSER I KORANEN

PROFETEN MUHAMMEDS HUSTRUER OG DØTRE

ANDRE KVINDELIGE FORBILLEDER

SOCIAL KONTROL, AFSONDRING OG KLÆDEDRAGT

KØN OG SEKSUALITET

ÆGTESKAB OG SKILSMISSE

EFTERORD